استاد محمد تقی معصولی

استاد محمد تقی معصولی رئیس وبنیانگذار نیوکونگ فو