استاد محمد تقی معصولی

استاد محمد تقی معصولی رئیس و بنیانگذار نیوکونگ فو